Arbeidsgruppen jobber nå med den tredje hovedrapporten til følgeforskningen. Den vil bli lansert i oktober samtidig som den overrekkes til Kunnskapsministeren. I forbindelse med lansering av rapporten vil det også avholdes en intern konferanse for lederne ved alle utdanningsinstitusjonene. Dette arbeidsåret har følgegruppen blant annet sett på de gjennomgående temaene, pedagogikkfaget, samhandling mellom praksisopplæringen og […]

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) har fra 2014 hatt ansvar for å revidere og utvikle nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale retningslinjer skal gi forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning og skal revideres i tråd med kunnskapsfeltets utvikling. Jorun Melberg er leder for programgruppen for barnehagelærerutdanningen. I mai hadde de møte med følgegruppen og diskuterte aktuelle […]

Følgegruppen er nå inne i sitt tredje forskningsår. De har nå gjennomført besøk på alle utdanningsinstitusjonene, og hatt samtaler med ledelsen, studenter, praksislærere og faglærere. Følgegruppen er blitt tatt godt imot av utdanningsinstitusjonene, og møtene har vært preget av god dialog og åpenhet omkring utfordringer knyttet til barnehagelærerutdanningsreformen. Dataene fra møtene vil være med å […]

22 mars 2016 kunngjorde Kunnskapsdepartementet endringer i forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen. Det omhandler at studentene skal ha kunnskaper om barn i vanskelige livssituasjoner, og kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn. Lovendringer trår i kraft 1 august 2016. Lovendringen finner dere her

11 mars 2016 kom regjeringen med stortingsmelding 19, Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen. Der stiler regjeringen spørsmål om barnehagelærerutdanningen forbereder studentene godt nok på de forventninger og krav de vil møte i sin profesjonelle yrkesutøvelse (s.74). Regjeringen påpeker at målsettingen med den nye barnehagelærerutdanningen er å få en integrert, profesjonsrettet […]

Følgegruppa for barnehagelærerutdanning har levert en delrapport som presenterer og analyserer tall og tendenser når det gjelder søkning til og gjennomføring av den nye barnehagelærerutdanningen, vurderinger av framtidig behov for barnehagelærere og dimensjonering av utdanningen framover. Rapporten inngår i arbeidet følgegruppen gjør i forbindelse med iverksettingen av ny barnehagelærerutdanning. Det er særlig to mandatpunkt som […]

På de regionale konferansene var det tre ulike faglige presentasjoner av nyere barnehageforskning. I Drammen hadde Mari Pettersvold om barns demokratiske deltaking i barnehagen, i Bergen hadde Gerd Sylvi Steinnes om profesjonalitet under press og Bodø hadde Camilla Andersen om begrepet «rase» i et barnehagefaglig landskap. Disse tre presentasjonene er eksempler på forskning som kan […]

Som et ledd i arbeidet om å få kunnskaper om den nye barnehagelærerutdanningen så gjennomfører følgegruppen en årlig spørreundersøkelse til studentene. Resultatene fra årets undersøkelse finner dere i kapittel 2 i rapporten. Resultatene ble også lagt frem på konferansene i oktober, den presentasjonen finner dere her

Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) ble spurt av Kunnskapsdepartementet om å være pilotprosjekt for den nye barnehagelærerutdanningen. HiSF startet opp med utdanningen i 2012 og våren 2015 ble de første barnehagelærerstudentene ferdig utdannet. Et av forskningsprosjektene knyttet til piloten var å se på hvordan ledelse er vektlagt i utdanningen. Forskningsprosjektet konkluderer med at pedagogisk […]

Følgegruppen har nå arrangert tre regionale konferanser der de har lagt frem rapporten fra dette arbeidsåret. Konferansene har vært viktige og nyttige møteplasser for alle som skal iverksette barnehagelærerutdanningsreformen og andre som arbeider i barnehagesektoren. Følgegruppen vil takke alle som har deltatt og bidratt på alle tre konferansene. Denne andre rapporten i fra følgeforskningen har […]