Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen har lagt vekt på å fremme studentene sin stemme i sitt arbeid. De har engasjert forskerne Tom Skauge og Olav Kvitastein for sette fokuset på studentens stemme og hva de mener om kvaliteten på utdanningen. Undersøkelsen henvender seg både til studenter i den gamle førskolelærerutdanningen (FLU) og i den nye barnehagelærerutdanningen (BLU). Studentene […]

Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen har lagt vekt på å fremme studentene sin stemme i sitt arbeid. De har engasjert forskerne Tom Skauge og Olav Kvitastein for sette fokuset på studentens stemme og hva de mener om kvaliteten på utdanningen. Undersøkelsen henvender seg både til studenter i den gamle førskolelærerutdanningen (FLU) og i den nye barnehagelærerutdanningen (BLU). Studentene har erfart godt faglig utbytte fra studiet. Dette melder både studenter i fra FLU og studenter som nå går i BLU.

For BLU-studentene varierte erfaringene fra høyt gjennomsnittskår på relevans for praksis og kunnskapsområdene som inngår i studiet, til svakere vurdering av balanse mellom arbeidsformene. Motivasjon er en viktig faktor i læring og i arbeid. BLU-studentene er markert sterkere indremotiverte av ønske om å bidra til en god barndom enn ytre-motiverte med for eksempel vekt på lønn og fritid. Undersøkelsen fant en sterk samvariasjon mellom styrken på studentene sin indre motivasjon og deres erfaringer med faglige utbytte.

I rapporten er studentene sine planer for framtiden samlet i begrepene «profesjonsorientering», «profesjonsambisjoner» og «profesjonsnomade». Profesjonsorienteringen står sterkt, og nomadeorienteringen står svakt, noe som støttes av andre funn for barnehagelærerprofesjonen som tidligere hadde nomadepreg. Undersøkelsen er gjort over tre år. Følgegruppens leder Mimi Bjerkestrand påpeker at undersøkelsen er viktig for følgegruppens arbeid framover. I forbindelse med rapporten har Følgegruppen laget en film hvor forskerne utdyper noen av funnene og hvor to studenter forteller om sine erfaringer som student. Rapporten kan leses her

Bilde: Åshild Kanstad Johnsen

Bilde: Åshild Kanstad Johnsen