No har vi omsett utfordringar og tilrådingar til rapport 4, til samisk. Mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu Ođastus sajáiduvvagoahtá? Ovttasbargošiehtadusat hárjehallanoahpahusa hárrái Hástalusat   Mánáidgárdeeaiggádat leat unnán váldon mielde ovttasbargui hárjehallanoahpahusa hárrái ja erenoamážit ovttasbargošiehtadusaid sisdoalu hábmemii. Kvalitehtagáibádusat mat berrejit biddjojuvvot mánáidgárdeeaiggádii, hárjehallanmánáidgárddiide ja hárjehallanoahpaheddjiide leat eahpečielgasat, erenoamážit boahtteáigásaš ja nannejuvvon ovttasbarggu dáfus. Eai leat doarvái ekonomalaš ja olmmošlaš […]

Følgegruppen sitt fire årlige arbeid er er nå avsluttet. Torsdag 19. oktober avholdt de sluttkonferanse på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Følgegruppens leder Mimi Bjerkestrand åpnet konferansen og påpekte at alle endringer i utdanningen bør være til det beste for de barna som går i barnehagen og lever sine liv der. Det var Christine Sandtorv som […]

19. oktober avsluttar Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning arbeidet sitt med stor konferanse i Bergen. Konferansen finn stad på Kronstad i lokala til Høgskulen på Vestlandet. Om lag 160 deltakarar frå heile landet er påmelde. Dei representerer grupper som på ulike måtar er involverte i utdanninga: studentar, praksislærarar, fagtilsette, leiarar, barnehageeigarar og andre. I tillegg er Kunnskapsdepartementet godt […]

Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen har gjennom vårt arbeid «vurdert det nasjonale tilbudet om barnehagelærerutdanning i lys av nasjonale og regionale behov for barnehagelærere» ( mandat følgegruppen for barnehagelærerutdanningen 2013) 1. Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen støtter departementet forslag om et minimumskrav til grunnbemanning (en bemanningsnorm) i barnehagen. 2. Følgegruppen støtter forslaget om en pedagognorm tilsvarende 50 % andel […]

Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning avrundar arbeidet sitt med ein dagskonferanse (kl. 10.00-17.00) i Bergen 19. oktober 2017. Konferansen finn stad i lokala til Høgskulen på Vestlandet, studiestad Bergen, Kronstad. Program vert lagt ut på denne nettsida seinare i vår.

Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen har lagt vekt på å fremme studentene sin stemme i sitt arbeid. De har engasjert forskerne Tom Skauge og Olav Kvitastein for sette fokuset på studentens stemme og hva de mener om kvaliteten på utdanningen. Undersøkelsen henvender seg både til studenter i den gamle førskolelærerutdanningen (FLU) og i den nye barnehagelærerutdanningen (BLU). Studentene […]

8.-9. november var følgegruppas medlemmer og sekretariat på studietur til Kautokeino og Karasjok. Formålet var å bli bedre kjent med den samiske kulturen, språket og samenes særstilling som urfolk i Norge. Første tur gikk til den Samiske høgskolen hvor vi møtte ledelsen for barnehagelærerutdanninga. Denne utdanningen rekrutterer studenter fra hele Sápmi, med unntak av den […]

Forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er nå ute på høring. Høringsbrev, høringsnotat og høringsinstanser finnes her. Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til forslag om ny rammeplan. Frem mot høringsfristen 20. januar blir det arrangert 14 høringskonferanser over hele landet. En oversikt over de finnes her

Forskriften for barnehagelærerutdanningen finnes også på engelsk. Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. På KD sin egen hjemmeside finnes alle rammeplanene som er gjeldende for studier i dag. Her finnes det også versjoner av tidligere rammeplaner som det ikke lenger tas opp studenter til.

27. oktober arrangerte Følgjegruppa eit arbeidsseminar/ studieleiarsamling der rapporten frå dette arbeidsåret vart lagt fram, diskutert og bearbeidd. Samlingane som har vore arrangert i samband med årsrapportane, har vore viktige og nyttige møteplassar for dei som skal setje i verk den nye utdanninga. Under finn du program for konferansen og nokre av presentasjonane som vart gitt. […]