Følgegruppen er nå klar med sin tredje rapport. Den ble overlevert til statssekretær Magnus Tue i Kunnskapsdepartementet i dag klokken 12.00. Følgegruppen ser en styrket profesjonsrettet utdanning og det ser ut til at utdanningen har blitt mer forskningsbasert. Rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen har også økt. Men følgegruppen ser også tilbakevendende utfordringer og uprøvde muligheter i reformarbeidet. […]

Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning har i dei to årsrapportane sine 2014 og 2015 peikt på utfordringar den nye barnehagelærarutdanninga har i samband med reforma. Ved sida av utfordringar har gruppa også gitt tilrådingar til Kunnskapsdepartementet og til utdanningsinstitusjonanen om korleis dei kan kome vidare i reformarbeidet. No er desse utfordringane og tilrådingane også omsette til samisk […]

Til høsten kan barnehageeier søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som ønsker kompetanseheving. Et av områdene omhandler veilederutdanning for praksislærere. I barnehagesektoren er det et stort behov for ansatte som har kompetanse i å veilede studenter. Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, som fastsetter rammer for praksis, påpeker at praksislærere skal ha videreutdanning i veiledning på minimum 15 […]

Arbeidsgruppen jobber nå med den tredje hovedrapporten til følgeforskningen. Den vil bli lansert i oktober samtidig som den overrekkes til Kunnskapsministeren. I forbindelse med lansering av rapporten vil det også avholdes en intern konferanse for lederne ved alle utdanningsinstitusjonene. Dette arbeidsåret har følgegruppen blant annet sett på de gjennomgående temaene, pedagogikkfaget, samhandling mellom praksisopplæringen og […]

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) har fra 2014 hatt ansvar for å revidere og utvikle nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale retningslinjer skal gi forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning og skal revideres i tråd med kunnskapsfeltets utvikling. Jorun Melberg er leder for programgruppen for barnehagelærerutdanningen. I mai hadde de møte med følgegruppen og diskuterte aktuelle […]

Følgegruppen er nå inne i sitt tredje forskningsår. De har nå gjennomført besøk på alle utdanningsinstitusjonene, og hatt samtaler med ledelsen, studenter, praksislærere og faglærere. Følgegruppen er blitt tatt godt imot av utdanningsinstitusjonene, og møtene har vært preget av god dialog og åpenhet omkring utfordringer knyttet til barnehagelærerutdanningsreformen. Dataene fra møtene vil være med å […]

22 mars 2016 kunngjorde Kunnskapsdepartementet endringer i forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen. Det omhandler at studentene skal ha kunnskaper om barn i vanskelige livssituasjoner, og kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn. Lovendringer trår i kraft 1 august 2016. Lovendringen finner dere her

11 mars 2016 kom regjeringen med stortingsmelding 19, Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen. Der stiler regjeringen spørsmål om barnehagelærerutdanningen forbereder studentene godt nok på de forventninger og krav de vil møte i sin profesjonelle yrkesutøvelse (s.74). Regjeringen påpeker at målsettingen med den nye barnehagelærerutdanningen er å få en integrert, profesjonsrettet […]

Følgegruppa for barnehagelærerutdanning har levert en delrapport som presenterer og analyserer tall og tendenser når det gjelder søkning til og gjennomføring av den nye barnehagelærerutdanningen, vurderinger av framtidig behov for barnehagelærere og dimensjonering av utdanningen framover. Rapporten inngår i arbeidet følgegruppen gjør i forbindelse med iverksettingen av ny barnehagelærerutdanning. Det er særlig to mandatpunkt som […]

På de regionale konferansene var det tre ulike faglige presentasjoner av nyere barnehageforskning. I Drammen hadde Mari Pettersvold om barns demokratiske deltaking i barnehagen, i Bergen hadde Gerd Sylvi Steinnes om profesjonalitet under press og Bodø hadde Camilla Andersen om begrepet «rase» i et barnehagefaglig landskap. Disse tre presentasjonene er eksempler på forskning som kan […]