Følgegruppen sitt fire årlige arbeid er er nå avsluttet. Torsdag 19. oktober avholdt de sluttkonferanse på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Følgegruppens leder Mimi Bjerkestrand åpnet konferansen og påpekte at alle endringer i utdanningen bør være til det beste for de barna som går i barnehagen og lever sine liv der. Det var Christine Sandtorv som […]

Foto: Dag Ove Vareberg, HVL

Følgegruppen sitt fire årlige arbeid er er nå avsluttet. Torsdag 19. oktober avholdt de sluttkonferanse på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Følgegruppens leder Mimi Bjerkestrand åpnet konferansen og påpekte at alle endringer i utdanningen bør være til det beste for de barna som går i barnehagen og lever sine liv der. Det var Christine Sandtorv som sto for det musikalske bidraget på åpningen av konferansen.

 

 

 

Produsert: Dag Ove Vareberg, HVL

 

Følgegruppen overrakte sluttrapporten og årets rapport til Kunnskapsminister Henrik Asheim som takket Følgegruppen og det faglige sekretariatet ved HVL for godt arbeid som har bidratt til å støtte utviklingen av fremtidens barnehagelærerutdanning.

 

Produsert: Dag Ove Vareberg, HVL

Asheim trakk frem at ansvaret for barnehagene på stortinget nå er lagt til utdanningskomitéen. Han påpekte at barnehagesektoren har utviklet seg enormt de siste årene. Sektoren har blitt en stor og profesjonell sektor. Tilgangen til barnehager har blitt betydelig større og forskningen på feltet har blitt mer omfattende og bedre. Og i tillegg har rekruteringen til utdanningen økt. Regjeringens mål er at alle fylker i 2020 skal ha mange nok barnehagelærere til at 50 % av alle som jobber i barnehagen har barnehagelærerutdanning.

Asheim påpeker at reformen har vært omfattende og krevende. Utdanningen har gått fra å være bygd opp rundt disiplinfag til en tverrfaglig utdanning som er mer lik hverdagen i barnehagen. Han mener det har blitt gjort pionerarbeid i utdanningen og at utdanningen nå er mer tilpasset virkeligheten i barnehagen. I følge Asheim har følgeforskningen vært vellykket. Følgegruppen har laget grundige rapporter som har kommet med konkrete anbefalinger til Kunnskapsdepartementet og utdanningsinstitusjonene. Følgegruppen har ikke drevet med kontroll, men vært pådriver for utvikling og kvalitetsarbeid. Det er avgjørende for at barnehagelærerutdanningen skal finne sin form sa han på sluttkonferansen.

Asheim påpekte at barnehagelærerutdanningen må ses i sammenheng med den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Det krever god ledelse og høy kompetanse for å innfri alle de ambisjonene som storsamfunnet har til barnehagen, sa han. En barnehage som det stilles høye forventninger til trenger også oppdatert kompetanse basert på ny kunnskap og erfaringer fra feltet. Høyere ambisjoner og kompetanse henger nøye sammen. Den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skal sikre alle barn et tilbud av høy kvalitet, og et likeverdig og godt tilbud over hele landet. Asheim mente at den nye rammeplanen har blitt bedre og er nå et tydeligere arbeidsredskap. Den bygger på det beste i fra norsk barnehagetradisjon der leken har en sentral plass.

Regjeringen vil at flere av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere. Det er nøkkelen til å skape en god barnehage, sa Asheim. Han la vekt på  at barnehagelærere er eksperter på lek, utvikling, læring, trivsel og til å veilede personalet på hva som er best for barna. Derfor har stortinget bevilget penger for å øke andelen barnehagelærere, og på sikt vil de øke ytterligere for å nå målet om 50 % barnehagelærere. Asheim henviste til kompetansestrategien som ble presentert tidligere i år. Den satser på at alle grupper som jobber direkte med barna skal ha mulighet til å øke sin kompetanse og dermed bidra til å styrke fagligheten i barnehagen.

Den siste rapporten som følgegruppen har levert viser at vi har kommet et stykke på vei for å videreutvikle utdanningen, men det er en kontinuerlig prosess sa Asheim. Vi har alltid noe å strekke oss etter for å bli enda bedre, men han mente at vi har en bedre barnehagelærerutdanning nå enn den NOKUT beskrev i 2010. Følgegruppen peker på noen klare utfordringer. Asheim trakk frem at barnehagelærerutdanningen skal være faglig krevende og givende for både ansatte og studenter. Det setter krav til utdanningsinstitusjonene. Asheim forventer at utdanningene fortsetter arbeid med å forbedre barnehagelærerutdanningene basert på erfaringer, velprøvd kunnskap, ny forskning og samarbeid som grunnlaget for å tenke nytt om barnehagelærerutdanningen som profesjonsutdanning.

Asheim la også vekt på at barnehagelærerutdanningen må ha kunnskapsbaserte samarbeidspartnere i sektoren som jobber systematisk med profesjonalisering av alle nye barnehagelærere. Utdanningen er avhengig av praksisopplæring av høy kvalitet påpekte han. Regjeringen vil etablerere nasjonale rammer for å styrke arbeidet med læringsutdanningsbarnehager. De vil jobbe for å inngå partnerskapsavtaler med barnehager som vil bli mer stabile og mer forpliktende. Her skal det være fagmiljøer med kvalifiserte praksislærere som samarbeider tett med utdanningsinstitusjonene. Det vil styrke praksisopplæringen påpekte Asheim. Dette arbeidet må ses i sammenheng med ekspertgruppen som er blitt nedsatt for å beskrive og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves. Det har vært liten offentlig oppmerksomhet på barnehagelærerprofesjonen sier Asheim, og det ønsker regjeringen å gjøre noe med for å sikre høy kvalitet i framtidens barnehage i samarbeid med utdanningen, barnehageeiere og statlige organer.

Asheim mener at følgegruppens arbeid har gjort at sektoren snakker bedre sammen og samarbeider mer, det fører til en bedre barnehagelærerutdanning. Kunnskapsdepartementet vil bruke følgegruppens funn i sitt videre arbeid, de har fått nyttige og gode innspill på hva vi kan gjøre for å utvikle barnehagelærerutdanningen. Det har vært en stor reform og mye nybrottsarbeid. Asheim avslutter sitt innlegg med at Kunnskapsdepartementet vil bruke rapportene aktivt og takker følgegruppen og det faglige sekretariatet ved HVL for å ha vært med på å støtte utviklingen av fremtidens barnehagelærerutdanning.

Følgegruppen har i sin siste rapport utarbeidet noen Heimattmeldingar som   Kunnskapsdepartementet vil ta med seg å jobbe videre med.

Professor Tom Are Trippestad holdt innlegg om Reformers retorikk og praksis. Fremlegget til Følgegruppens leder Mimi Bjerkestrand kan lastes ned her.