8.-9. november var følgegruppas medlemmer og sekretariat på studietur til Kautokeino og Karasjok. Formålet var å bli bedre kjent med den samiske kulturen, språket og samenes særstilling som urfolk i Norge. Første tur gikk til den Samiske høgskolen hvor vi møtte ledelsen for barnehagelærerutdanninga. Denne utdanningen rekrutterer studenter fra hele Sápmi, med unntak av den […]

8.-9. november var følgegruppas medlemmer og sekretariat på studietur til Kautokeino og Karasjok. Formålet var å bli bedre kjent med den samiske kulturen, språket og samenes særstilling som urfolk i Norge.

Første tur gikk til den Samiske høgskolen hvor vi møtte ledelsen for barnehagelærerutdanninga. Denne utdanningen rekrutterer studenter fra hele Sápmi, med unntak av den russiske delen. Høgskolen tilbyr ordinært heltidsstudium og arbeidsplassbasert (ABLU) og undervisningsspråket er nord-samisk. Følgegruppa ble også presentert for hva som er det særegne ved samisk utdanning generelt og nevnte tre områder; samisk læringsforståelse, tradisjonell kunnskap og samisk naturforståelse.

Ledelsen så det som svært positivt at følgegruppa tilrår departementet å opprette et eget kompetansesenter ved høgskolen for alle lærerutdanningene i landet.

Turen gikk videre til Karasjok hvor vi fikk omvisning på Sametinget og ble kjent med barnehageavdelingas oppdrag. Avdelinga utgjør 4 ansatte og forvalter ca 15 millioner kroner. På ulike måter skal ressursene bidra til å skape gode oppvekstvilkår gjennom samisk barnehagetilbud over hele landet. I 2013 kom «Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud».

Siste stopp på turen var besøk i en flyttsamebarnehage (Badjemánáid beaiveruoktu). Barnehagen ble etablert av en gruppe foreldre blant flyttsamer i Karasjokområdet. Barnehagens pedagogikk legger vekt på å lære gjennom arbeid og erfaring. Så langt det er mulig blir de ulike aktivitetene i reindrifta fulgt gjennom forflytningene som skjer om våren og høsten. Barna trener på alt fra å kaste lasso, banke sennegras, tenne bål til merking og slakting av rein.