Følgegruppen er nå inne i sitt tredje forskningsår. De har nå gjennomført besøk på alle utdanningsinstitusjonene, og hatt samtaler med ledelsen, studenter, praksislærere og faglærere. Følgegruppen er blitt tatt godt imot av utdanningsinstitusjonene, og møtene har vært preget av god dialog og åpenhet omkring utfordringer knyttet til barnehagelærerutdanningsreformen. Dataene fra møtene vil være med å […]

Foto: Mauricio Pavez (HiB)

Foto: Mauricio Pavez (HiB)

Følgegruppen er nå inne i sitt tredje forskningsår. De har nå gjennomført besøk på alle utdanningsinstitusjonene, og hatt samtaler med ledelsen, studenter, praksislærere og faglærere. Følgegruppen er blitt tatt godt imot av utdanningsinstitusjonene, og møtene har vært preget av god dialog og åpenhet omkring utfordringer knyttet til barnehagelærerutdanningsreformen. Dataene fra møtene vil være med å danne grunnlag for den tredje hovedrapporten som følgegruppen jobber med nå. Innholdet i samtalene på besøkene har vært basert på temaer som følgegruppen prioriteter dette året. De temaene er; tydeligere profesjonsretting, forskningsbasert utdanning, temaer som skal være gjennomgående gjennom hele utdanningen, samhandling mellom praksisopplæringen og utdanningsinstitusjonene, og pedagogikkfaget. I tillegg til dette har de bedt alle utdanningsinstitusjonene å komme med en innspill til hvordan de ivaretar samiske perspektiver og IKT i utdanningen.

Følgegruppens leder, Mimi Bjerkestrand, sier at spørsmålene rundt profesjonsretting og forskningsbasert utdanning var nyttige og viktige inngangsspørsmål i samtalene på besøkene. Det dannet grunnlag for gode diskusjoner. Hennes inntrykk er at flere utdanningsinstitusjoner opplever den nye formen som mer profesjonsrettet gjennom måten den er strukturert på. Og hun trekker frem at kunnskapsområdene og samhandling med praksisfeltet kan være noe av årsaken til det. Bjerkestrand påpeker at dette er hennes inntrykk basert på de besøkene hun deltok på. Hun trekker også frem at hun har inntrykk av at forskningsaktiviteten har økt betraktelig ved alle institusjonene. Det var et av punktene som NOKUT evalueringen fra 2010 var kritisk til, og slik Bjerkestrand ser det har kompetansen til de ansatte økt og det har blitt en større bevissthet rundt forskningsbasert undervisning.

Etter samtalene med praksislærerne har Bjerkestrand inntrykk av at praksisfeltet etterlyser mer fokus på ledelse, det er også et av de temaene som skal være gjennomgående gjennom hele utdanningen. Det skal også mangfold og kunnskaper om de yngste barna, noe følgegruppen ser nærmere på dette året. Følgegruppen stilte spørsmål til studentene om hvordan de opplevde de gjennomgående temaene, og Bjerkestrand sitt inntrykk er at studentene har veldig ulike erfaringer med det. Det kan se ut til at det er store variasjoner på hvordan utdanningsinstitusjonene strukturerer dette, om det er lagt til kunnskapsområde eller om det er andre former  på hvordan utdanningene har valgt å ivareta de gjennomgående temaene gjennom hele utdanningen. Bjerkestrand trekker også frem at det er store variasjoner på veiledningskompetansen til praksislærene. Flere av studentene hun hadde samtaler med i forbindelse med besøkene var svært positive til praksisopplæringen, men de savnet veiledningskompetanse hos praksislærene forteller Bjerkestrand. Det var også noe som kom frem i rapporten i fjor, og noe Kunnskapsdepartementet ønsker å prioritere. Bjerkestrand påpeker at det er et langt stykke arbeid igjen før målet om veildingskompetane for alle praksislærere er nådd. En anen ting hun trekker frem etter samtalene med studentene er at flere av de påpekte at det kunne være en større arbeidsmengde på studiet. Men det er for tidlig å trekke noen slutninger sier Bjerkestrand. De endelig resultatene fra besøkene skal bearbeides og analyseres, og vil bli presentert i rapporten som legges frem i oktober. Bjerkestrand sitt inntrykk er at utdanningsinstitusjonene har brukt de tidligere rapportene i iverksettingen av den nye barnehagelærerutdanningen. De første studentene som ble utdannet etter denne reformen var studenter ved barnehagelærerutdanningen i Sogn og Fjordane, de gjennomførte en i pilot 2012 – 2015. Aud Marie Stundal gjør en studie av deres første arbeidsår som vil bli presentert i rapporten i oktober. Det vil også erfaringer i fra tredje års studentene som går på Barnehagelærerutdanningen nå. Til sommeren vil hele landet uteksaminere studenter som har gjennomført bachelor i barnehagelærerutdanningen. Erfaringer derfra vil være viktig for følgegruppens videre arbeid. Følgegruppens oppgave er å følge iverksettelsen av barnehagelærerutdanningen og gjøre vurderinger over hvilke utfordringer barnehagelærerutdanningen har. Besøkene på utdanningsinstitusjonene har vært svært inspirerende og fruktbare for følgegruppens videre arbeid.