Kunnskapsdepartementet

 

Barnehageloven

 

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

 

Rammeplan for barnehagelærerutdanningen

 

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har 10 nasjonale sentere som på ulike satsingsområder har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen. Faglig styring og oppfølging av de nasjonale senterne er delegert fra Kunnskaps departementet til Utdanningsdirektoratet.

 

Nasjonale senter

Utdanningsdirektoratet har 10 nasjonale senter, som på ulike satsingsområde har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa

 

Glød 

Glød har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere.

 

Forskningsrådet

Forkningsrådet er et nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierende organ. Det skal tilføre forskingssystemet merverdi gjennom å realisere forsking som aktørene i forskingssystemet hver for seg ikke kan få fram.

 

FINNUT

FINUT er et stort og langsiktig program (2014-2023) for forskning og innovasjon i utdanningssektoren. Det dekker forskning fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring.

 

PRAKUT

Praksisrettet utdanningsforskning var et femårig forskningsprogram som bygget på Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Programmet skulle styrke forskningskompetansen og kunnskapsgrunnlaget i lærerutdanningene, og er nå en del av FINNUT.

 

Statistisk sentralbyrå

SSB har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

 

NOKUT

NOKUT er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Et faglig uavhengig organ under Kunnskaps-departementet. NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskole-utdanning, samt godkjent høyere utenlandsk utdanning.

 

Utdanningsforbundet

Fagforbundet for alle som jobber med utdanning.

 

Magasinet Vetuva

Et magasin for alle som jobber i barnehagen. Det utgis av Utdanningsdirektoratet og baserer seg på skandinavisk forskning om barnehager.

 

Barnehageforum

En nettside for barnehagefolk.

 

Norsk senter for barneforskning

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) er et nasjonalt, tverrfaglig senter som driver grunnforskning og anvendt langsiktig forskning om barn og barndom.

 

Nordic Base of Early Childhood Education and Care

Samler ny og kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage. Den er ment for alle med interesse for pedagogikk og for aktører som jobber innenfor feltet – undervisere, studenter, forskere, styrere, pedagogiske ledere, barnehagemyndigheter, rådgivere og politikere på alle nivå- som vil holde seg oppdatert, eller har bruk for kvalifisert kunnskap i sitt arbeid/sine studier.

 

Bakspejlet – aktuel forskning om børn i dagtilbud

En dansk nettside om Skandinavisk barnehageforskning.

 

OMEP

Verdens organisasjonen for barns oppvekst og danning.

 

EERA

Et samarbeid mellom utdanningsforskere i Europa for å fremme kommunikasjon mellom pedagogiske forskere og internasjonale frivillige organisasjoner og for å formidle og synliggjøre resultatene av utdanningsforskning. EERA konferansen 2015 er i Budapest, gå inn her for å lese mer og delta.

 

EECERA

En selvstendig, selvstyrt, internasjonal organisasjon som fremmer og formidler tverrfaglig forskning på tidlig barndom. EECERA konferansen 2015 er i Barcelona, gå inn her for å lese mer og delta.

 

NFPF/NERA

Hovedorganisasjonen for utdanningsforskere i Norden. Det er grunnlag for samarbeid og utvikling av pedagogisk forskning og er åpen for alle som har en interesse i utdanningsforskning i nordisk sammenheng.