Følgegruppa for barnehagelærerutdanning skal

  • følge og vurdere utviklingen i barnehagelærerutdanningen i lys av NOKUTs evaluering og den enkelte institusjonens oppfølgingsplan
  • gjennomføre dialogmøter med institusjonene i de seks regionene om utviklingen av de lokale programplanene på grunnlag av rammeplan og nasjonale retningslinjer
  • følge opp målet i ny rammeplan om en styrket og forbedret utdanning som svarer på barnehagens behov for gode barnehagelærere, og indirekte, på samfunnets behov for bedre kvalitet i barnehagen
  • innhente data om kvaliteten og relevansen i de enkelte programmene, om opptak, gjennomføring og frafall, kandidatenes fagvalg og valg av spesialisering, vurdere utviklingen på det enkelte lærested og innenfor de regionale samarbeidsgrupperingene
  • følge og vurdere utdanningene mht faglig innretning og kvalitets­sikring av programmene, intern ledelse og organisering, omstillings­evne, faglig fornyelse og kompetanseutvikling, institusjonelt samarbeid, internasjonalisering
  • innhente kunnskap om og vurdere eventuelle virkninger av endringer i utdanningens organisering, bl.a. på rekruttering, studentenes tilfredshet og kandidatenes funksjonsdyktighet
  • vurdere det nasjonale tilbudet om barnehagelærerutdanning i lys av nasjonale og regionale behov for barnehagelærere
  • veilede og gi råd til institusjonene og legge til rette for kvalitetsforbed­ring ved å skape arenaer for formidling og meningsutveksling
  • følge særskilt pilot med ny barnehagelærerutdanning igangsatt høsten 2012 ved Høgskolen i Sogn og Fjordane

Følgegruppas funksjonstid bør vare ett år etter at første kull er uteksaminert, altså fram til sommeren 2017, til sammen 4 år. Gruppa skal legge en plan for arbeidet i oppnevningsperioden og legger i samråd med departementet en framdriftsplan for de enkelte oppgavene i mandatpunktene. Gruppa velger selv sin arbeidsform, men det forutsettes nær kontakt med lære­stedene og studentene. En viktig del av oppdraget er å dele kunn­skap om gjennomføring og effekter av reformen til aktuelle brukere, og å stimulere til at kunnskapen tas i bruk.

Gruppa innhenter materiale fra relevante eksisterende databaser og under­søkelser og igangsetter egne kvantitative og kvalitative undersøkelser etter behov. Innsamlingen av data gjennomføres på en systematisk og etterprøvbar måte.

Kunnskapsdepartementet vil ha regelmessige møter med følgegruppas ledelse. Følgegruppa skal hvert år avgi en rapport til departementet. Departementet kan gi gruppa nye oppdrag underveis.